Guess the Emoji level 25 answers

Guess The Emoji Level 25 puzzle 1: TIME TRAVEL
Guess The Emoji Level 25 puzzle 2: DRIVING MISS DAISY
Guess The Emoji Level 25 puzzle 3: HANGOVER
Guess The Emoji Level 25 puzzle 4: AMOUR
Guess The Emoji Level 25 puzzle 5: VAMPIRE
Guess The Emoji Level 25 puzzle 6: SAVED BY THE BELL
Guess The Emoji Level 25 puzzle 7: CROCODILE DUNDEE
Guess The Emoji Level 25 puzzle 8: KUNG FU PANDA
Guess The Emoji Level 25 puzzle 9: GARAGE
Guess The Emoji Level 25 puzzle 10: NO PAIN NO GAIN